Mērķi un uzdevumi

Biedrības mērķi un uzdevumi

 

Biedrības mērķi:

1. veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un uzņēmējdarbības, vides attīstību Saulkrastu novadā;

2. sekmēt Saulkrastu novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās.

 

Biedrības uzdevumi un funkcijas:

1. apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas Saulkrastu novadā un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;

2. noskaidrot Saulkrastu novada uzņēmēju viedokli ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos;

3. veidot dialogu starp Saulkrastu novada domi un Saulkrastu novada uzņēmējiem, veicinot savstarpējo informācijas apmaiņu, kā arī Saulkrastu novada uzņēmējdarbības vidi pozitīvi ietekmējošu lēmumu pieņemšanu;

4. sekmēt Saulkrastu novada uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;

5. veicināt Saulkrastu novada uzņēmēju līdzdalību Saulkrastu novada tēla veidošanas pasākumos;

6. pārstāvēt Biedrības intereses valsts un pašvaldību institūcijās;

7. īstenot kopīgus projektus sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām, citām sabiedriskajām organizācijām Biedrības un Biedru mērķu īstenošanai;

8. veikt citas ar uzņēmējdarbības un novada vides attīstības veicināšanu saistītas darbības.